Stresspolitik

Retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress.

 

Travlhed i kortere perioder kan være en sund og naturlig dimension i et godt og spændende arbejde. At være presset i en kortere periode, øger opmærksomheden, og gør mennesker i stand til, at yde en ekstra indsats. Ekstrem arbejdsbelastning i lange perioder, kan derimod have en uheldig indvirkning på helbredet, i form af negativ stress. Negativ stress påvirker arbejdsmiljøet og arbejdsglæden negativt. I det følgende er ordet stress ment som den negative, arbejdsrelaterede stress, som vi i Børnekompasset aktivt vil modvirke.

Formålet med stresspolitikken er, at der skal være klare retningslinjer for forebyggelse og håndtering af stress. Retningslinjerne i skal være med til at fastholde Børnekompasset som en attraktiv arbejdsplads med et godt psykisk arbejdsmiljø, hvor tilfredse medarbejdere trives og udvikles.

 

Formålet med Børnekompassets stresspolitik er:

 1. At sikre trivsel i en travl hverdag.
 2. At stress modvirkes aktivt i dagligdagen, og at alle tager del i ansvaret.
 3. At tegn på stress er noget vi er opmærksomme på.
 4. At der er klare retningslinjer for, hvordan vi håndterer stress, hvis det alligevel opstår.


Ad. 1. At sikre trivsel i en travl hverdag.
Basale forhold i Børnekompasset der er med til at skabe trivsel:

 • Indflydelse på eget arbejde, arbejdets indhold, arbejdsmetoder og mødeplaner.
 • Meningen og sammenhængen i arbejdet med værdigrundlag, pædagogiske principper, læringsforståelse og indsatsområder, skal stå klart for den enkelte. Der skal være klarhed om arbejdets mål, kerneydelser, arbejdsmetoder, og forventninger til den enkeltes arbejdsindsats.
 • God samarbejdskultur, faglig sparring med kolleger og ledelse. God tone. Åbenhed og ærlighed i samarbejdsrelationer. Fokus på muligheder frem for begrænsninger.
 • For at undgå uvished og utryghed er det væsentligt, at de rette informationer er tilgængelige til rette tid.
 • Overensstemmelse mellem krav og ressourcer. Opgaverne tilpasses ressourcerne og den enkeltes kompetencer, så der hverken er for få eller for mange opgaver, og så den enkeltes kompetencer udnyttes bedst muligt.
 • Forståelse for Børnekompassets arbejdskultur. Den enkelte skal selv på banen, og kunne se og udnytte muligheder og udviklingsperspektiver i eget arbejdsområde.
 • Alle er synlige og aktivt medvirkende til at sikre et godt arbejdsmiljø i organisationen.
 • En god start til nye medarbejdere. Nye medarbejdere skal nurses af kolleger og ledelse.

 

Ad. 2. At stress modvirkes aktivt i hverdagen, og at alle tager del i ansvaret.

Alle i Børnekompasset har medansvar i forhold til forebyggelse af stress.

Den enkelte medarbejder skal, i samarbejde med kolleger og ledelse, tage medansvar for forebyggelse af stress ved at:
 

 • Sikre god intern kommunikation, god tone, med plads til grin og humor, og herigennem medvirke til at skabe et godt arbejdsmiljø.                   
 • Sikre sig klarhed over egen og andres rolle, gennem dialog mellem medarbejdere og ledelse.
 • Melde uklarheder og potentielle konflikter ud i tide.
 • Deltage aktivt i en konstruktiv dialog  i dagligdagen, herunder at give anerkendelse, og konstruktiv fremadrettet kritik.
 • Være med til at skabe klarhed over forventningerne til hinanden i forhold til opgaver, ansvar og samarbejde.
 • Sikre en god planlægning af det daglige arbejde og afvikling af eventuelle arbejdspukler.
 • Medvirke til effektive møder (f.eks. være forberedt og indgive punkter til dagsorden)
 • Finde balancen  mellem arbejde og fritidsliv, dog med plads til hensyntagen i særlige situationer.
 • Sætte sig ind i Børnekompassets værdigrundlag, pædagogiske principper og læringsforståelse(VPL), så opgaver løses i overensstemmelse med disse
 • Prioritere opgaver, aftale rollefordelinger, opgavefordelinger, krav og ambitionsniveau, samt deadlines, i projektarbejder, så der ikke sættes flere ting i gang, end der er ressourcer til.
 • Sige hensigtsmæssigt til og fra i forhold til personlige ressourcer, og personlig stresstærskel.

 

Ledelsen har medansvar for forebyggelse af stress ved at:

 • Sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse gennem dialog og information.
 • Sikre at Børnekompassets VPL står klart for alle medarbejdere.
 • Være lyttende og handlende i forhold til medarbejderproblematikker.
 • Sikre at emnet stress indgår i MUS samtaler.

 

Vedrørende stress- En vigtig regel
”Giv mig sindsro til at acceptere
de forhold jeg ikke kan ændre.
Mod til at ændre de forhold, jeg kan ændre.
Og visdom, så jeg kan kende forskel.

 

Ad. 3. At tegn på stress er noget vi er opmærksomme på.

Hvornår og hvordan griber vi ind?

Alle i medarbejdergruppen og ledelsen har pligt til at:

 • Være opmærksomme på væsentlige ændringer i kollegers humør og adfærd
 • Forsøge at tale med den potentielt stressramte om problematikken.
 • Tage det alvorligt, hvis en kollega henvender sig med en oplevelse af, at man virker stresset
 • Være lydhøre, hvis en kollega giver udtryk for, at vedkommende ikke kan overskue flere opgaver.
 • Acceptere hvis en kollega oplever stress(uden nødvendigvis, at fremhæve egen opgavemængde)

 

Ad. 4.At der er klare retningslinjer for , hvordan vi håndterer stress, hvis det alligevel opstår.

Handlingerne skal altid tilpasses den enkelte person og situation:

Den enkelte har pligt til at:

 • Indgå i dialog med ledelsen om situationen.
 • Vise lægelig dokumentation ved forespørgsel.


Medarbejdergruppen har pligt til at:

 • Være forstående og skabe en god atmosfære i forbindelse med tilbagekomsten.
 • Tale åbent om stressproblematikker og deres løsning.

Ledelsen har pligt til at:

 • Tage initiativ til dialog med medarbejderen om situationen.
 • Igangsætte ændringsprocesser, så fremtidig stress undgås.
 • Undersøge mulighederne for delvis sygemelding frem for fuld sygemelding.
 • Have kontakt med medarbejderen igennem hele fraværsperioden.
 • Undersøge mulighederne for psykologhjælp efter aftale med den stressramte.
 • Afholde sygeomsorgssamtale med medarbejderen, senest 4 uger efter 1. sygedag, samt inden arbejdet genoptages, hvorunder der forsøges at identificere stresskilder, og laves aftaler om tidspunkt for genoptagelsen af arbejdet, arbejdsopgaver, og orientering af kollegerne.